Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni
Sportovní a podnikatelská
střední škola v Plzni
rozšířené vyhledávání

Poradenství na škole

Pedagogicko - psychologické poradenství na škole

Charakteristika pedagogicko psychologického poradenství

Pedagogicko-psychologické poradenské služby na škole jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům školy, žákům školy a jejich zákonným zástupcům na základě Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vyhláška 72 ze dne 9. února 2005). Poradenské služby jsou nabízeny bezplatně v rozsahu standardních poradenských činností na škole, tj. prevence školní neúspěšnosti, primární prevence rizikového chování, kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.

 

Činnosti pedagogicko-psychologického poradenství

Pedagogicko-psychologické poradenství je zajišťováno školním poradenským psychologem a metodikem primární prevence, výchovným a kariérovým poradcem, komisí pro pedagogicko-psychologické poradenství.

 

Školní poradenský psycholog a metodik primární prevence

Popis činnosti:

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 • Tvorba, koordinace a realizace programu primární prevence rizikového chování.
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky a pedagogické pracovníky.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení apod.).
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti.

 

Personální zajištění:

 • PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

 

Výchovný a kariérový poradce

Popis činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalších vzdělávacích a profesní cestě žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti.
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků v oblasti jejich dalšího studijního a profesního růstu.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Řešení výchovných a vzdělávacích obtíží žáků.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy, vzdělávání a kariérového poradenství žáků.
 • Spolupráce s dalšími odbornými poradenskými pracovišti.

 

Personální zajištění:

 • Mgr. Iveta Hauznerová

 

Komise pro pedagogicko-psychologického poradenství

Komise zabezpečuje tvorbu, realizaci a kontrolu koncepce pedagogicko-psychologického poradenství na škole. Řeší aktuální výchovné a vzdělávací problémy žáků. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.

Personální obsazení komise:

 • Mgr. Martin Karlovec – zástupce ředitele školy
 • Mgr. Iveta Hauznerová – výchovný a kariérový poradce
 • PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. – školní poradenský psycholog a metodik primární prevence

 

Organizační formy pedagogicko-psychologického poradenství

Pedagogicko-psychologické poradenství na škole je zajišťováno prostřednictvím:

 • Pravidelných třídnických a poradenských hodin v jednotlivých třídách.
 • Individuálních poradenských konzultací.
 • Výchovných a vzdělávacích programů pro žáky školy.
 • Průběžných porad komise pro pedagogicko-psychologické poradenství.

 

V Plzni dne 29. 10. 2013

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Studenti o škole